Beleidsplan M.S.V.'71

Home > Algemeen > Actueel > Nieuws > Beleidsplan M.S.V.'71

Beleidsplan M.S.V.'71

beleidsplan.jpg

Het bestuur van M.S.V.’71 heeft achter de schermen hard gewerkt om het beleid van onze club nog duidelijker vorm te geven. In dat kader is een beleidsplan opgesteld en op 17 mei 2010 gepresenteerd aan de ledenvergadering en aldaar goedgekeurd. Een aantal belangrijke onderdelen willen wij er hier graag voor u uitlichten.

Het M.S.V.’71 beleidsplan is opgedeeld in de volgende 7 hoofdstukken.

 

1 - Missie, Visie en Organisatie

2 - Technisch Beleid

3 - Normen en Waarden

4 - Vrijwilligersbeleid

5 - PR-Beleid

6 - Accommodatie

7 - Financiën

 

 

Missie & Visie

De missie van M.S.V.’71 is door middel van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van betaald voetbal, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn in Maassluis en omstreken.

 

M.S.V.’71 wil een vereniging zijn met een sociaal gezicht. Men is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan een ieder in onze maatschappij wil M.S.V.’71 de mogelijkheid bieden door middel van de voetbalsport zich te ontspannen, te werken aan de gezondheid en een sociaal netwerk te onderhouden. Daarvoor is het van belang dat er een goed sociaal klimaat heerst in de vereniging.

 

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers, maar het doen van vrijwilligerswerk vervult ook een sociale functie in onze maatschappij; zowel voor het individu dat het werk verricht als voor degenen die er van profiteren.

 

Sociale controle en voorbeeldgedrag spelen in de vereniging een belangrijke rol. Als basis voor de sociale controle wordt een nieuwe gedragscode ontwikkeld.

 

In het beleidsplan is verder uitgewerkt de manier waarop M.S.V.’71 de missie en visie tot uitvoer wil brengen. In dat kader gaat er voor iedereen nogal wat veranderen bij M.S.V.’71. We lichten er een paar zaken voor u uit, te weten :

 

  • De inschrijvingsprocedure bij nieuwe leden
  • Normen en waarden beleid
  • Vrijwilligersbeleid

 

 

Inschrijving nieuwe leden

 

   Voor de inschrijving van nieuwe leden is een inschrijvingscommissie in het leven geroepen,   

   die naar nieuwe leden en bij jeugdleden de ouder/verzorger kunnen uitstralen wat de missie,

   visie en normen en waarden zijn bij M.S.V.’71. De Inschrijvingscommissie heeft met iedereen

   die zich als nieuw lid wenst in te schrijven bij M.S.V.’71 een gesprek. Bij jeugdleden is het

   verplicht dat de ouder/verzorger bij dit gesprek aanwezig is.

 

De contributie voor het eerste kwartaal dient bij het gesprek met de Inschrijvingscommissie direct te worden voldaan. Het betreffende aspirant-lid wordt hiervan voor het gesprek op de hoogte gesteld. Tevens betaalt men een borgsom voor de beschikbaar gestelde kleding.

Voorwaarde voor inschrijving als aspirant-lid is dat de normen en waarden van M.S.V.’71 en het vrijwilligersbeleid worden onderschreven. Het aspirant-lid tekent hiertoe een verklaring die vanuit de vereniging wordt voorgelegd. Bij jeugdleden dient de ouder/verzorger ook de verklaring te tekenen.

 

M.S.V.’71 spreekt de intentie uit om een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren en bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen.

 

Alvorens een nieuw lid in te schrijven wordt altijd informatie ingewonnen bij de KNVB.

Alleen indien het in te schrijven lid hierin toestemt, wordt informatie ingewonnen bij een vorige vereniging. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het M.S.V.’71-lidmaatschap.

 

Nieuwe leden worden eerst aspirant-lid voor de duur van een half jaar. Voor het verstrijken van het half jaar wordt door de secretaris aan de betreffende trainer/begeleider gevraagd of er zaken zijn die het definitieve lidmaatschap in de weg staan. Indien dit niet het geval is, wordt het betreffende lid mededeling gedaan van de omzetting naar het definitieve lidmaatschap.

 

 

Normen en Waarden Beleid

 

   Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving

   en dus ook voor een vereniging als de onze. Daarom is er in het beleidsplan veel aandacht

   voor normen & waarden en de manier waarop M.S.V.’71 het beleid hieromtrent vorm wil geven.

 

   Normen en waarden moeten ‘van binnen’ zitten. Om iedereen daar bij te helpen is een

   gedragscode van 10 regels opgesteld die gepubliceerd is op de website en altijd

 

nadrukkelijk aanwezig is in de kantine, de kleedkamers en de bestuur- en commissiekamer. Het betreft de volgende 10 regels:

 

10 gedragsregels M.S.V.’71

 

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van M.S.V.’71:

1)      Behandelen elkaar én bezoekers met respect.

2)      Gebruiken geen geweld of scheldwoorden.

3)      Plegen geen diefstal of vernielingen.

4)      Zoeken bij problemen altijd contact met een Hoofdleider of Jeugd/seniorencommissie.

5)      Praten mét elkaar en niet over elkaar.

6)      Laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter.

7)      Roken niet waar dat niet mag en gaan verstandig om met alcohol.

8)      Gedragen zich als sportieve supporters om het speelveld.

9)      Zetten zich actief in voor de club als vrijwilligers.

10)    Zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen.

 

 

Commissie Normen en Waarden

Het beleid wordt uitgevoerd en bewaakt door een Commissie Normen conform een uitgebreide  taakstelling. Bij de werkwijze wordt uitgegaan van een gedragcode voor doelgroepen. Sommige regels zijn in meer of mindere mate van toepassing op bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor jeugdleden. Door specifieke gedragscodes op te stellen krijgt elke groep ook eigen verantwoordelijkheden, waar ze op kunnen worden aangesproken. Zo zijn is er een gedragscode voor Spelende leden, Ouders en/of verzorgers van kinderen, Leiders/trainers, Bestuurders en werkgroepleden, Verenigingsscheidsrechters, Toeschouwers en Alle doelgroepen

 

 

Correctief beleid en sancties

Indien wangedrag zich manifesteert dienen maatregelen genomen te worden. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden en niet-leden. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigingen en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, handtastelijkheden en geweld. Binnen M.S.V.’71 onderscheiden we de volgende sancties: berisping, uitsluiting, schorsing en royement

 

 

Boeteregeling

In de Algemene Vergadering van 8 oktober 2008 is besloten dat de door de KNVB aan spelers opgelegde boetes zullen worden doorbelast aan de spelers. Dit beleid is sinds 1 januari 2009 van kracht. De speler aan wie een boete is opgelegd krijgt zelf rechtstreeks bericht van de KNVB. De KNVB is gerechtigd de boete van het tegoed van M.S.V.’71 af te schrijven.

M.S.V.’71 is bevoegd de boete door te belasten aan de speler.

 

Een beboete speler kan bezwaar maken tegen de opgelegde boete via een daarvoor bestaande procedure.

 

 

Handreiking voor trainers en leiders bij ongewenst gedrag van spelers

Voor trainers en leiders is in het beleidsplan een handreiking opgenomen , die kan helpen om de juiste maatregelen te nemen bij een bepaald soort ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag verstaan we schelden, vechten, het niet opvolgen van aanwijzingen van de trainer of leider en het aanrichten van vernielingen. Het geldt hier voor trainingen en wedstrijden. Een bestaand meldingsformulier helpt de trainer / leider conflicten en incidenten te melden.

 

 

Vrijwilligersbeleid

 

Een verenging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. M.S.V.’71 heeft al een behoorlijk vrijwilligersbestand. Mensen die op basis van vrijwilligheid dingen voor onze club doen. Toch dient ook M.S.V.’71 hard te werken aan het instandhouden, vernieuwen en uitbreiden van het vrijwilligersbeleid. Zeker als we de ambitie hebben te groeien, en die hebben we, is uitbreiding en vernieuwing/verjonging van ons vrijwilligersbestand noodzakelijk.

 

Bij de vernieuwing van het beleid geldt als uitgangspunt dat er vooral volume moet worden gecreëerd in het vrijwilligersbestand; dit onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ En werk is er genoeg. De wijze waarop wij willen komen tot uitbreiding van ons vrijwilligersbestand heeft alles te maken met het aangaan van binding met onze vereniging. M.S.V.’71 is een vereniging met een sterke sociale missie. Daarbij past niet dat ‘anderen’ de vereniging draaiende houden. Ieder lid en alle ouders van jeugdleden hebben door het aangaan van het lidmaatschap een verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestaan van de vereniging. Daarmee is de vereniging een sociaal verband dat mensen met elkaar in stand houden. Niemand kan zich daaraan onttrekken.

 

Daarom tekent men bij inschrijving als nieuwe lid (ouders/verzorgers van jeugdleden) er niet alleen voor dat men de normen en waarden van de vereniging onderschrijft, maar tekent men ook voor het actief bijdragen aan het vrijwilligersbeleid. Het is aan de vrijwilligerscommissie dit beleid verder uit te werken, te implementeren en toe te zien op de naleving.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor enkelen niet mogelijk is actief bij te dragen aan het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Het beleid is er op gericht dit tot uitzonderlijke gevallen te beperken. Daarbij is een afkoopregeling van toepassing.

 

De commissie Vrijwilligerswerk onderscheidt drie soorten vrijwilligerswerk welke hierna in de voorbeeldsfeer worden genoemd. Het betreft dus geen uitputtende opsomming:

 

Het vervullen van kaderfuncties, zoals bestuursfuncties, participatie in commissies.

 

Het vervullen van structurele taken, zoals bardiensten, scheidsrechteren.

 

Incidentele acties en projecten, zoals onderhoud terrein en accommodatie. 

 

Het volledige beleidsplan kunt u hier desgewenst downloaden

 

 

Te downloaden:

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71