Vrijwillgersbeleid M.S.V.'71

Home > Algemeen > Vrijwilligers > Vrijwillgersbeleid M.S.V.'71

Vrijwillgersbeleid M.S.V.'71

Bijgaand treft u een beschrijving aan van het bij M.S.V.'71 bestaande vrijwilligersbeleid

 Doelstellingen vrijwilligersbeleid

Een verenging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. M.S.V.’71 blinkt al jaren uit door een zeer sterk vrijwilligersbestand. Wekelijks, zo niet dagelijks, zetten velen zich in voor onze club. Menig vereniging is jaloers op de kracht die M.S.V.’71 hierbij aan de dag weet te leggen. Toch dient ook M.S.V.’71 hard te werken bij het instandhouden, vernieuwen en uitbreiden van het vrijwilligersbeleid. Zeker als we de ambitie hebben te groeien, en die hebben we, is uitbreiding en vernieuwing/verjonging van ons vrijwilligersbestand noodzakelijk. Voor een aantal zeer belangrijke taken die veel tijd en inzet vragen, wordt namelijk al jaren op een beperkt aantal dezelfde mensen een beroep gedaan. Hierbij valt te denken aan het wedstrijdsecretariaat, het kantinebeheer, de inzet van scheidsrechters en dergelijke. Het is daarom noodzakelijk hier nieuwe initiatieven voor te ontwikkelen.

Bij de vernieuwing van het beleid geldt als uitgangspunt dat er vooral volume moet worden gecreëerd in het vrijwilligersbestand; dit onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ En werk is er genoeg. De wijze waarop wij willen komen tot uitbreiding van ons vrijwilligersbestand heeft alles te maken met het aangaan van binding met onze vereniging. M.S.V.’71 is een vereniging met een sterke sociale missie. Zoals in hoofdstuk 1 beschreven vervult het doen van vrijwilligersbeleid ook een sociale functie in onze maatschappij.
Daarbij past niet dat ‘anderen’ de vereniging draaiende houden. Ieder lid en alle ouders van jeugdleden hebben door het aangaan van het lidmaatschap een verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestaan van de vereniging. Daarmee is de vereniging een sociaal verband dat mensen met elkaar in stand houden. Niemand kan zich daaraan onttrekken.

Daarom tekent men bij inschrijving als nieuwe lid (ouders/verzorgers van jeugdleden) er niet alleen voor dat men de normen en waarden van de vereniging onderschrijft, maar tekent men ook voor het actief bijdragen aan het vrijwilligersbeleid. Het is aan de vrijwilligerscommissie dit beleid verder uit te werken, te implementeren en toe te zien op de naleving.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor enkelen niet mogelijk is actief bij te dragen aan het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Het beleid is er op gericht dit tot uitzonderlijke gevallen te beperken. Daarbij is een afkoopregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk op het bestaan van een uitzonderingssituatie een beroep te doen. Dit beroep dient met redenen omkleed te worden ingediend bij de commissie Vrijwilligerswerk. Op het niet actief bijdragen staat een boete. De hoogte van de boete wordt jaarlijks op voorstel van de commissie Vrijwilligersbeleid vastgesteld. Deze afkoopregeling is niet bedoeld om extra inkomsten voor de vereniging voor de vereniging te genereren. Het werpt een drempel op om af te zien van een actieve bijdrage aan een goed verenigingsklimaat. Bij het niet nakomen van de uit deze regeling voortvloeiende betalingsverplichting, wordt het lid door het dagelijks bestuur voorgedragen voor royement.

Activiteiten

De commissie Vrijwilligerswerk onderscheidt drie soorten vrijwilligerswerk welke hierna in de voorbeeldsfeer worden genoemd. Het betreft dus geen uitputtende opsomming:
a)      Het vervullen van kaderfuncties:
-      bestuursfuncties, participatie in commissies.

b)      Het vervullen van structurele taken:
-      bardiensten;
-      scheidsrechteren
-      schoonmaakwerkzaamheden

c)     Incidentele acties en projecten:
-      onderhoud terrein en accommodatie;
 
         
Bardiensten

Ten aanzien van de bardiensten wordt een beleidswijziging doorgevoerd. Deze zullen namelijk in de toekomst verzorgd worden door leden. De commissie Vrijwilligersbeleid stelt een rooster op en coördineert de uitvoering. Het verzorgen van bardiensten draagt bij aan het sociaal besef binnen de vereniging. De hoop is erop gevestigd dat de omgang met elkaar hierdoor een positieve stimulans krijgt.


Scheidsrechters

Het bestand aan mensen dat bereid is wedstrijden te fluiten dient uitgebreid te worden. Er wordt een actie opgezet waarbij van de huidige vrijwilligers optimaal gebruik gemaakt wordt bij de werving en opleiding van nieuwe scheidsrechters. Dit moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de versterking van ons kader. Eigen verenigingsscheidsrechters die kundig optreden versterken het imago van de club, zowel naar binnen als naar buiten. Hiertoe zal M.S.V.’71 nieuwe scheidrechters faciliteren in de vorm van aankleding en opleiding. De aansturing van scheidsrechters wordt gebracht onder de verantwoordelijkheid van de technische commissie voor wat betreft de senioren. Bij de jeugd neemt de jeugdcoördinator deze taak op zich.

Het ligt in de bedoeling in de toekomst scheidsrechters een contract aan te bieden, waarbij de inspanning van de zijde van de vereniging bestaat uit de betaling van de opleiding.


Onderhoudsklussen

Bij incidentele acties en projecten bepaalt de commissie Vrijwilligersbeleid welke acties wanneer worden uitgevoerd en hoeveel tijd hiermee is gemoeid.

Indelingen/Roosters

U vindt de indeling voor de bardienst op de site www.msv71.nl onder de tab Vrijwilligers.Ook is de indeling te zien in de kantine.Kijk of u ingedeeld staat, er wordt op u gerekend


 

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71